Skupinové kurzy a tréninky

 

Lektorská činnost je hlavním pilířem mé práce. Každý kurz či trénink stavím podle zadání a představ klienta. Spolu s dynamikou skupiny účastníků pak vzniká vždy naprosto originální a neopakovatelný počin.

 

Nejvíce žádanou formou vzdělávání posledních let je trénink, tedy kurz založený převážně na aktivitě účastníků. Jde o osvojování nových dovedností vlastními prožitky. Účastník se prostřednictvím rolových her, simulací či improvizací setká s konkrétní zkušeností, kterou reflektuje a dále rozvíjí. Významným benefitem tréninků je zpětná vazba, kterou se účastníci učí dávat i přijímat.

 

Kromě Kolbova cyklu učení využívám také prvky týmového koučinku a principy kooperativního učení. To výrazně podporuje iniciativu všech účastníků, zvyšuje pocit odpovědnosti za jejich práci a pozitivně stimuluje energii celé skupiny. Neustálé dění poutá příznivě pozornost účastníků, což je velkým plusem zvláště ve vícedenních kurzech. Kurzy probíhají buď jako firemní, pro uzavřenou a předem danou skupinu lidí nebo jako tzv. otevřené. Školím obecná i specifická témata ze všech pěti oblastí tzv. měkkých dovedností.

 

KOMUNIKACE
více

 

Komunikace je naše vizitka. Čím dál častěji jsme podle ní posuzováni a hodnoceni. Stále více záleží na její síle a přesvědčivosti, na dojmu, jaký vyvolává. Komunikační dovednosti jsou základem pro další oblasti, a právě v těchto kurzech na nich pracujeme nejvíce:

 

 • Asertivní komunikace
 • Profesionální komunikace na pracovišti; standardy a etiketa
 • Komunikace pod tlakem, stresem a v obtížných situacích
 • Taktiky a strategie řešení konfliktu
 • Vyjednávání a mediace
 • Zásady a pravidla e-mailové komunikace
 • Telefonická komunikace a vyjednávání nejen pro obchodníky

UMĚNÍ (SEBE)PREZENTACE
více

 

Jinak řečeno umění prodat sebe nebo svoji myšlenku, nápad, projekt…Ať už vás čeká výběrové řízení, promluvit na svatbě kamaráda, představit se novým kolegům, řečnit na konferenci před stovkami lidí nebo prezentovat výsledky projektu, jste v této sekci správně:

 

 • Rétorická zdatnost a sebejistý projev
 • Suverénní vystupování před náročným publikem
 • Pravidla úspěšné prezentace
 • Jak vést efektivně porady
 • Jak se odprezentovat v roli žadatele
 • Jak na trému a stres při prezentování
 • Trénink improvizace

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
více

 

Pracovat jako obchodník je stále náročnější. Konkurence dravě roste, rozdíly mezi produkty i cenami jsou často minimální. Vy jste ale jedineční. Posilte svůj unikátní styl jednání a prodejte cokoli chcete. Zákonitosti obchodu jsou pořád stejné, osvěžte si je zde:

 

 • 5 pravidel úspěšného obchodníka
 • Vedení obchodního jednání
 • Akviziční telefonát a schůzka
 • Navazování vztahu s klientem a získávání informací
 • Zdolávání překážek a námitek ze strany klienta
 • Vyjednávání (nejen) o ceně
 • Péče o klienty, vztahová jednání, získávání referencí

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
více

 

Vést lidi je odpovědná činnost, která vyžaduje celou řadu specifických dovedností a péče, směrem k týmu, ale i k vám. Aby byla manažerská role i pro vás pozitivní životní zkušeností, věnujte pozornost těmto tématům. Zejména, pokud začínáte:

 

 • Restart pro manažery – work life balance
 • Hodnocení lidí a jejich motivování
 • Efektivní poskytování zpětné vazby
 • Včera kolega, dnes manažer
 • (Staro)nový tým a spolupráce v něm
 • Základy koučovacích rozhovorů
 • Řízení změn

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 
více 

 

Témata bezprostředně spojená s osobností, jako např. sebevědomí, emocionalita, postoj k životu, vztah k sobě a druhým, temperament…, se více či méně prolínají všemi dalšími oblastmi. V těchto kurzech však můžeme tyto hodnoty plně rozvíjet:

 

 • Praktické sebepoznání
 • Emoční inteligence
 • Sebe-disciplína, aneb řízení času a sebe-řízení
 • Jak se stát autoritou
 • Jak předcházet syndromu vyhoření
 • Péče o duši – psychohygiena v praxi
 • Práce se stresem

Skupinové minikurzy

 

Jedná se o 60 – 120 minutové kurzy, které mají obvykle převažující teoretickou formu s interaktivními prvky. Jejich výhodou je, že účastníci ve velmi krátké době a koncentrované podobě získají podstatné vědomosti o tématu, které je pro ně klíčové. Dalším plusem je možný vyšší počet účastníků akce než u klasických kurzů, a to až několik desítek. 

 

Tyto kurzy pořádám většinou jako firemní, v prostorách klienta. Účastníkům tak odpadá čas strávený přesunem mimo budovu. V neposlední řadě lze kurz zařadit také jako součást větších HR akcí či konferencí, kde mají zaměstnanci mj. šanci setkat se také neformálně a lépe se poznat. Vzhledem k formátu kurzu je možné pružně reagovat na aktuální vzdělávací potřeby.

 

Aktuální TOP témata:

 

Efektivní home office
Život ve změně
Jak předejít syndromu vyhoření
Seminář pro (o) štěstí
Zen pro každý den (teorie a praxe zenové meditace)

 

Stálice:

 

Mediace pro manažery
Řízení času a sebeřízení
Práce se stresem
Asertivní komunikace

ON-LINE kurzy

 

Pro lepší dostupnost stále většímu množství zájemců točím on-line kurzy, a to na ta nejžádanější témata. Vidět je můžete na portálu Seduo.cz.

 

Otevřené kurzy a tréninky

 

Otevřené kurzy a tréninky jsou určeny zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti mimo svá pracoviště. Charakterově jde o velmi dynamické kurzy s maximálně otevřenou a spolupracující atmosférou, kterou podporuje rozmanitost účastníků. Pro inspiraci můžete shlédnout pozvánky na mé nejnavštěvovanější kurzy:

 

    
 

Jejich kompletní nabídku a popis a ceny naleznete zde.

Webináře (živé kurzy)

 

Webinář je skvělý způsob, jak skloubit prostý přenos informací z on-line kurzu s interaktivitou prezenčního kurzu. V krátkém čase nabitém informacemi ze strany lektora a aktivitami ze strany účastníků (chaty, ankety, vstupy) rozproudí živá komunikace a tvůrčí energie naprosto každého.

 

Ve svých webinářích pracuji se všemi tématy standardních kurzů i minikurzů. Osvědčila se mi délka 90 minut. Během půl dne se tak dají i s přestávkou pohodlně realizovat dva webináře. Pořádat je lze na mnoha volně dostupných a neplacených platformách, jako jsou Skype, Google Meet, Zoom, Whereby nebo MS Teams. Připojit se zvládne opravdu každý.

 

 

Mediace

 

Mediace je alternativní metodou řešení konfliktů, kde o výsledku rozhodují pouze samy strany sporu. Pomáhá jim k tomu mediátor, který jim umožňuje otevřeně komunikovat, vybízí k hledání těch nejlepších cest a celkově mobilizuje jejich schopnosti a síly k vyřešení sporu. 

 

Jako mediátor pomáhám řešit konflikty nejčastěji ve firemním prostředí, i v rodinách. Mediace je vhodná všude tam, kde už strany sporu nejsou schopné dojít k dohodě či smíru sami.

MEDIACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH
více

 

Je po rodinné mediaci jedou z nejrychleji se rozvíjejících metod pomoci. Můžeme se setkat i s označením „mediace na pracovišti“. To lépe vystihuje podstatu sporů. Patří sem všechny, které souvisí se vztahy na pracovišti a organizací práce:

 

 • Vztahy v týmu, mezi-týmové vztahy, vztahy nadřízení a podřízení
 • Nesoulady plynoucí z hodnocení lidí a dělby práce
 • Obtěžování, diskriminace, genderové problémy
 • Konflikty vzniklé při redukci pracovních pozic a ukončování pracovních poměrů
 • Chování na pracovišti a užívání pracovního místa

RODINNÁ A PARTNERSKÁ MEDIACE
více

 

Do této kategorie spadají všechny typy sporů, které se odehrávají v rámci rodinných vazeb, užších, či širších. V České republice se můžeme setkat s rozlišením rodinné mediace a rozvodové mediace. Rodinnou mediaci tedy nelze zredukovat pouze na otázky a témata kolem rozpadu manželství a následné péče o děti. Všechny oblasti rodinné mediace lze popsat takto:

 

 • Mezigenerační vztahy

Spory této kategorie často souvisí s vícegeneračním soužitím. S péčí o domácnost, dělbou práce, režimem návštěv, důležitostí a odpovědností členů rodiny, s pravidly užívání společných částí obydlí, ale i s tím, jak např. oslavovat významná výročí nebo jak se podílet finančně na společných záležitostech.

 

 • Majetkové záležitosti

Jedná se nejčastěji o otázky dědictví, spoluvlastnictví firem, živností nebo nemovitostí, o oblast závazků rodiny (půjčky, hypotéky), naopak i to, jak nakládat s vyššími příjmy, kam investovat, jak řešit otázky dobročinnosti.

 

 • Nedorozumění v rodinném soužití

Zde může jít o odlišný pohled na výchovu dětí, jejich studium, zda dítě má či nemá podstoupit operační zákrok, na léčbu nemocného člena rodina, na péči o rodiče a prarodiče, jak trávit volný čas, jak se vypořádat s odlišným politickým názorem či náboženským vyznáním.

 

 • Rozvodové záležitosti

U bezdětných manželství může mediace pomoci např. k dohodě o finančním a majetkovém vypořádání, o budoucím bydlení, nezřídka k nastavení péče o společná zvířata. Jsou-li v manželství děti, jedná se o především o jejich následnou výchovu péči, výživné, popř. úpravu styku s dalšími osobami.

 

 • Předmanželské smlouvy

Konzultační činnost

 

Kromě skupinových aktivit a mediací pracuji s klienty také individuálně, což zaštiťuji heslem konzultační činnost. Typ spolupráce se odvíjí od požadavku a cíle klienta. 

STÍNOVÁNÍ
více

 

Stínování je velmi efektivní rozvojová metoda. Stínování klienta probíhá zpravidla v jeho běžné praxi a umožňuje tak sledovat jeho reálné chování, vyjadřování, zvyky a dovednosti, což v jakémkoli jiném typu spolupráce chybí. Ihned po skončení časového úseku, který je předmětem pozorování přichází reflexivní rozhovor a zpětná vazba. Největším přínosem stínování je okamžitý přenos žádoucích změn do klientova jednání.

 

Nejčastěji stínuji obchodníky v terénu, pracovníky obchodů a služeb odpovědné za prodej a servis klientům, manažery při jejich hodnotících pohovorech s podřízenými, prezentátory a šéfy projektových týmů.

KOUČINK
více

 

Koučování považuji za nejpřirozenější způsob, jakým klientovi dopomoci k dosažení jeho cílů. Jde o tvůrčí proces mezi klientem a koučem, kde se prostřednictvím dialogu posiluje uvědomění klienta a uvolňuje jeho potenciál.

 

Koučovaný přináší svá témata, otázky, či vize. Kouč je ten, kdo v tento potenciál věří, koučovaného podporuje v přemýšlení, inspiruje ho vhodnými otázkami, pomáhá otevírat dveře novým možnostem a pohledům, trpělivě naslouchá, a přitom drží směr k cíli koučovaného.

 

Navzdory oprávněné popularitě této metody není vhodná pro každého. Koučovaný především skutečně musí chtít vstoupit do koučovacího procesu a zasloužit se v něm o splnění toho, pro co přišel. Témata zakázek jsou nesmírně různorodá v osobní i pracovní oblasti.

MENTORING
více

 

Mentorování nebo častěji mentoring, je možná nejvyužívanější metodou rozvoje člověka.Je vhodný tam, kde je potřeba osvojit si nějakou dovednost, naučit se něčemu, připravit se na důležité jednání nebo když si situace jednoduše žádá radu od mentora. Může jít o pomoc služebně staršího kolegy mladšímu, kariérní poradenství, ale i běžnou podporu mezi dvěma kolegy.

 

Spolupráce se pak více blíží konzultování, poradenství či předávání zkušeností. Mentoring je obvykle zaměřen na jednu aktuální záležitost klienta, oproti koučování trvá kratší dobu a výsledky se dostavují rychleji. Mezi mé nejhojnější zakázky patří naučit klienta sebejistě vystupovat před ostatními, vést porady, předávat znalosti, vést hodnotící a motivační rozhovory, vést projektový tým. Velmi často kombinuji mentoring a stínování.

O mně, mé práci a klientech

 

V oblasti celoživotního vzdělávání a rozvoje dospělých pracuji od roku 2005. Léta strávená v korporátním prostředí spolu se studiem humanitních věd mi dala bohaté zkušenosti i znalosti o lidském myšlení, prožívání a chování. Učila jsem obchodníky, jak lépe prodávat, manažery, jak je účinněji motivovat, vymýšlela nové procesy a přístupy v rámci firemní kultury, nastavovala pravidla interní komunikace, zaváděla nové obchodní strategie… Poznala jsem, za jakých podmínek lidé jsou lidé v práci spokojení, a tudíž i výkonní.

 

Od roku 2013 jsem nezávislá lektorka, koučka a mediátorka. Člověk je nadále středobodem mého zájmu, nikoli však už jen člověk korporátní. Pracuji s lidmi z nejrůznějších oblastí a odvětví, z malých i větších firem, v rámci skupinových i individuálních aktivit, pomáhám řešit spory jako mediátor. Lektorsky se zaměřuji na osobnostní růst, práci s emocemi, komunikační, prezentační, manažerské dovednosti, výcvik nových lektorů, nebo rozvoj talentů v rámci dlouhodobých vzdělávacích programů.

 

Mojí specializací je psychologie komunikace, která prolíná všemi rozvojovými aktivitami. Svoji práci s lidmi stavím na hodnotách úcty, respektu a důvěry. Při spolupráci podporuji vzájemnou otevřenost, preferuji přátelskou atmosféru i humor. Na konci jsou pro mě největší odměnou zpětné vazby klientů o tom, že se v jejich životech něco obrátilo k lepšímu. Věřím v sílu poznání a obdivuji každého, kdo má chuť a odvahu učit se.

 

Vystudovala jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala řadu specializovaných kurzů a výcviků (Krizová intervence, Existenciální koučink, Tragická triáda logoterapie, Transakční analýza, Tvůrčí myšlení…). Moje praxe v číslech vypadá takto:

 

> 1.200 realizovaných školících dnů  
> 10.000 proškolených účastníků prezenčních kurzů

 

> 1.000 účastníků on-line kurzů  
> 750 hodin stínování, koučinku a mentoringu

 

                    30 realizovaných mediačních kauz v obchodní a rodinné mediaci

 

A to vše s mými báječnými klienty:

 

Kontakt

 

Zavolejte nebo napište v případě jakýchkoli otázek, ráda Vám je zodpovím!

 

Mgr. Eva Marková

 

Telefon: + 420 606 815 399
E-mail: info@evamarkova.cz 
nebo eva.marko@seznam.cz

 

Těším se na slyšenou a na viděnou!