Mediace

Mediace je metoda řešení sporů mimosoudní cestou. Probíhá za účasti mediátora, který stranám sporu dopomáhá k nalezení dohody. Nejčastěji pracuji v oblasti rodinné mediace a mediace v pracovně-právních vztazích.


RODINNÁ A PARTNERSKÁ MEDIACE

Do této kategorie spadají všechny typy sporů, které se odehrávají v rámci rodinných vazeb, užších, či širších. V České republice se můžeme setkat s rozlišením rodinné mediace a rozvodové mediace. Rodinnou mediaci tedy nelze zredukovat pouze na otázky a témata kolem rozpadu manželství a následné péče o děti. Všechny oblasti rodinné mediace lze popsat takto:

  • Mezigenerační vztahy

Spory této kategorie často souvisí s vícegeneračním soužitím. S péčí o domácnost, dělbou práce, režimem návštěv, důležitostí a odpovědností členů rodiny, s pravidly užívání společných částí obydlí, ale i s tím, jak např. oslavovat významná výročí nebo jak se podílet finančně na společných záležitostech.

  • Majetkové záležitosti

Jedná se nejčastěji o otázky dědictví, spoluvlastnictví firem, živností nebo nemovitostí, o oblast závazků rodiny (půjčky, hypotéky), naopak i to, jak nakládat s vyššími příjmy, kam investovat, jak řešit otázky dobročinnosti.

  • Nedorozumění v rodinném soužití

Zde může jít o odlišný pohled na výchovu dětí, jejich studium, zda dítě má či nemá podstoupit operační zákrok, na léčbu nemocného člena rodina, na péči o rodiče a prarodiče, jak trávit volný čas, jak se vypořádat s odlišným politickým názorem či náboženským vyznáním.

  • Rozvodové záležitosti

U bezdětných manželství může mediace pomoci např. k dohodě o finančním a majetkovém vypořádání, o budoucím bydlení, nezřídka k nastavení péče o společná zvířata. Jsou-li v manželství děti, jedná se o především o jejich následnou výchovu péči, výživné, popř. úpravu styku s dalšími osobami.

  • Předmanželské smlouvy

MEDIACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH

Je po rodinné mediaci jedou z nejrychleji se rozvíjejících metod pomoci. Můžeme se setkat i s označením "mediace na pracovišti". To lépe vystihuje podstatu sporů. Patří sem všechny, které souvisí se vztahy na pracovišti a organizací práce:

  • Vztahy v týmu, mezi-týmové vztahy, vztahy nadřízení a podřízení
  • Nesoulady plynoucí z hodnocení lidí a dělby práce
  • Obtěžování, diskriminace, genderové problémy
  • Konflikty vzniklé při redukci pracovních pozic a ukončování pracovních poměrů
  • Chování na pracovišti a užívání pracovního místa